23 Takipçi | 0 Takip
Diğer İçeriklerim (241)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
30 05 2005

SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet Başsavcılığı

Makamına

 

Suç Duyurusunda bulunan : Muzaffer DELİGÖZ

                                             

Konu                                : 25.Teşrinisâni.1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun” hükümlerini yerine getirmeyen TBMM Üyeleri, Adalet mensupları, Hükümet erkanı ile Devlet memurları hakkında TCK nun 222. maddesinin tatbik edilmesi talebidir..

 

Açıklama                         :  Anayasamızın en önemli hükümlerinden biri, koruma altına alınmış bulunan İnkılâp Kanunlarıdır. 174. maddesinde Anayasamız bunları 8 kanun olarak belirlemiş ve koruma altına almıştır.

 

Bunlardan biri 2. fıkrada belirtilen “25.Teşrinisâni.1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun” dur. Bu Kanun 25.11.1925 tarihinde kabul edilerek 28.11.1925 tarih ve 230 sayılı Resmî Gazete’nin Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 108 de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve şu anda da yürürlüktedir.

 

3 Maddeden ibaret olan Kanunun Metni şöyledir:

 

Madde 1Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisâ etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder.

Madde 2 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyül icradır.

Madde 3 – İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.

 

Şapka Kanunu” diye bilinen bu İnkılâp Kanunu gereği, bütün Milletvekillerimiz ile başta zatıâlileri olmak üzere bütün Devlet memurları ve müstahdemleri kanunun ifadesi ileşapkayı giymek mecburiyetindedir” ler. Bu zorunluluğa uymayanlar için, Kanun koyucu Ceza Kanunumuzun 222. maddesini tedvir etmiştir:

 


MADDE 222. - "(1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir."

 

 

Bu kanuna uymadıkları görülen TBMM üyeleri ile Adalet mensupları, Hükümet erkânı ve Devlet memur/müstahdemleri hakkında gerekli takibatın yapılması için işbu suç duyurumun kabulünü arz ederim.

 

Muzaffer Deligöz

Gazeteci-Yazar

 

0
0
0
Yorum Yaz