23 Takipçi | 0 Takip
Diğer İçeriklerim (241)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
01 01 2000

Kur'an'dan Dualar

 

      KUR'AN'DAN DUALAR

 

 "Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."


"Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız."

(Araf-23 )"Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"


Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.

( İbrahim–40–41 )"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli"


Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni.

( Taha:25-28 )"Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli"


Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla."

 ( Kasas-16 )"Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua"


Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin.[/size]
( Âl-i İmran-38 )"Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin."

 

Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.
( Bakara-250 )"Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab."


"Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin."

 (Ali İmran- 8)

 

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."

 ( Ali İmran -9 )


 

"Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kil neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

  ( Bakara- 28 )

 

"Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru."

( Bakara- 201 )

 

"Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlıga).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme."

( Bakara- 285 )

 

"Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği islerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü sen mevlamızsın. Kâfir kavimlere karsı bize yardım et."

 ( Bakara- 286 )

 

"Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru."

 ( Ali İmran -l6 )

 

"Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz."

 ( Ali İmran- 53 )

 

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karsı bizi muzaffer kil."

 ( A1i İmran-147 )

 

"Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru."

( Ali İmran -191 )

 

"Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artik rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur."

( Ali İmran- 192 )

 

"Ey Rabbimiz, Gerçek su ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artik günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz."

( Ali- İmran- 193 )

 

"Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın."

 ( Ali- İmran -194 )

 

"Lütfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir."

( Araf- 43 )

 

"Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"

( Araf- 47 )

 

"Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın."

( Araf- 89 )

 

"Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür."

( Araf- l26 )

 

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kâfirler topluluğundan kurtar."

( Yunus 85–86 )

 

"Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, su durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla."

( Kehf- 10 )

 

"Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin."

( Mu'minun 109 )

 

"Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir."

( Furkan- 65 )

 

"0rasi cidden ne kotu bir uğrak, ne kotu bir konaktır."

( Furkan- 66 )

 

"Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kil."

 ( Furkan–74 )

 

"Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir."

( Fatir- 54 )

 

"Rabbimiz bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, iman edenlere karsı hiç bir kin bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin."

( Hasr- 10 )

 

"Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır."

( Mumtehine–4 )

 

"Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin."

( Mumtehine–5 )

 

"Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin."

( Tahrim- 8 )

 

"Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin."

( Enbiya- 83 )

 

"Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) za1im1erden oldum."

( Enbiya- 87 )

 

"Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.)

( Enbiya- 89 )

 

"Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin."

( Mu'minun- 118 )

 

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."

( Mu'minun- 28 )

 

"Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol."

( Mu'minun- 38 )

 

"Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin."

( Araf- 151 )

 

"Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge."

( Isra-24 )

 

"Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardim edici bir kuvvet ver."

( Isra- 80 )

 

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük Arşın sahibidir."

( Tevbe- 129 )

 

"Rabbim, benim ilmimi artır."

( Taha- 114 )

 

"Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat."

( Suara- 83 )

 

"Bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun."

( Neml- 15 )

 

"Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi is yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat."

( Neml- 19 )

 

"Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar."

( Kasas- 2l )

 

"Rabbim, Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım."

( Kasas- 24 )

 

"Rabbim, Su fesatçılar güruhuna karsı bana yardim et."

( Ankebut- 30 )

 

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."

( Ahkaf- 15 )

 

"Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma"

( Nuh- 26 )

 

"Rabbim, Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakini artır."

( Nuh- 28 )

 

AMIN!

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz